Internationale

Fra AktiWiki
Spring til navigation Spring til søgning

Tekst: Eugene Pottier

Melodi: Pierre Degeyter

Oversættelse: Hans Laursen, 5. vers Carl Heinrich Petersen

Noter

Musik og tekst

<music>

\time 4/4 \key g \major

<<

\chords{\semiGermanChords r4 g1 c a2:m d g1 g1 c2 a:m d1 g d2 a d1 a2 b:m7 d2. a4:7 d2 b:m7 g e:m d a:7 d2 d2:7 g1 c2 a:m d2 c4 fis g1 g2 d2 e:m7 d g a d2 d2:7 g1 c2 a:m d2. d4:7 g1 e2:7 a4:m e4:7 a1:m g2 d2:7 g }

\relative c' { \partial 4 d4 g4. fis8 a g d b e2 c4 r8 e8 a4. g8 fis e d c b2. d4 g4. fis8 a g d b e2 c8 a' a g fis4 a c fis, g2. b8 a fis4. fis8 e fis g e fis2 d4 cis8 d8 e4. e8 a4. g8 fis2. a4 a4. fis8 d d cis d b'2 g8 e fis g fis4 a g e d2. b'8. a16 g2 d4. e8 e2 c4 a'8. g16 fis4. e8 e4 ees d2. d4 b'4. b8 a4 d,4 g2 fis4 fis e4. dis8 e4 a4 a2. b8. a16 g2 d4. e8 e2 c4 a'8. g16 fis4. e8 e4 d4 b'2. b4 d4. d8 c4 b e,4(fis8 g8) a4 c4 b4. g8 a4. fis8 g2. }

\addlyrics { Rejs jer, for -- døm -- te her på jor -- den. Rejs dig, du sul -- tens sla -- ve -- hær. I ret -- tens kra -- ter buld -- rer tor -- den nu er det sid -- ste ud -- brud nær Bryd kun for -- tids mø -- re mur i styk -- ker Sla -- ve -- ska -- re, der er kaldt. Snart ver -- dens grund -- vold sig for -- ryk -- ker, fra in -- tet da vi bli -- ver alt. Vågn til kamp af jer dva -- le til den al -- ler -- sid -- ste dyst og In -- ter -- na -- tio -- na -- le slår bro fra kyst til kyst. Vågn til kamp af jer dva -- le til den al -- ler -- sid -- ste dyst og In -- ter -- na -- tio -- na -- le slår bro fra kyst til kyst. } >> </music>

Første vers med akkorder

   G    C
Rejs jer, fordømte her på jorden
   Am    D      G
Rejs dig, du sultens slavehær
  G           C Am
I rettens krater buldrer torden
      D      G
nu er det sidste udbrud nær
     D    A      D
Bryd kun fortids møre mur i stykker
   A   Hm7   D 
Slaveskare, der er kaldt
 A7  D    Hm7       G Em
Snart verdens grundvold sig forrykker
     D   A7   D
fra intet da vi bliver alt
 D7    G      C Am  
Vågn til kamp af jer dvale
    D   C F# G
til den allersidste dyst
  G  D  Em7 D
Og internationale
   G    A    D
slår bro fra kyst til kyst
 D7    G      C Am  
Vågn til kamp af jer dvale
    D    D7 G
til den allersidste dyst
  E7  Am E7 Am
Og internationale
   G    D7    D
slår bro fra kyst til kyst

Fuld tekst

Rejs jer, fordømte her på jorden
Rejs dig, du sultens slavehær
I rettens krater buldrer torden
nu er det sidste udbrud nær
Bryd kun fortids møre mur i stykker
Slaveskare, der er kaldt
Snart verdens grundvold sig forrykker
fra intet da vi bliver alt
:/:Vågn til kamp af jer dvale
til den allersidste dyst
Og internationale
slår bro fra kyst til kyst:/:
Ej nogen mægtig gud og kejser
og folkehøvding står os bi
Nej, selv til kampen vi os rejser
vor folkeret forlanger vi
For at knuse tyvene vi føder
for at fri vor bundne ånd
vi puste vil til essens gløder
og smede med en senet hånd
:/:Vågn til kamp af jer dvale
til den allersidste dyst
Og internationale
slår bro fra kyst til kyst:/:
Vi knuges under stat og love
vi flås af skattens skarpe klo
Og pligtfri kan den rige sove
vor ret kan ingen steder gro
Lad os kaste åget af vor nakke
Lighed fordrer: pligt for ret
Med pligterne vi tog til takke
nu kræver vi vor løn for det
:/:Vågn til kamp af jer dvale
til den allersidste dyst
Og internationale
slår bro fra kyst til kyst:/: 
Ved ofringen til mammons ære
har guldets konger aldrig haft
et andet mål end det at tære 
på proletarens arbejdskraft
Denne bande ved vor slid og plage 
til en mægtig rigdom kom
Og når vi fordrer den tilbage
forlanger vi vor ejendom
:/:Vågn til kamp af jer dvale
til den allersidste dyst
Og internationale
slår bro fra kyst til kyst:/: 
Med krigsbegejstring de os fylder
de konger, før vi skal i slag
Men voldens herrer væk vi skyller
på massemytteriets dag
Bær da stejkeånden ind i hæren
og på næste krigs signal 
vi siger nej til helteæren 
og skyder hærens general
:/:Vågn til kamp af jer dvale
til den allersidste dyst
Og internationale
slår bro fra kyst til kyst:/:
Arbejdere i stad, på landet
en dag skal verden blive vor
Den dovne snylter skal forbandet
fordrives fra den rige jord
Mange gribbe på vort blod sig mætter
lad os jage dem på flugt
vor kamp en herlig tid forjætter 
hvor solen altid stråler smukt
:/:Vågn til kamp af jer dvale
til den allersidste dyst
Og internationale
slår bro fra kyst til kyst:/: